Vedtekter

Vedtekter for Utvikbygda vel- og idrettsforeningVedtatt av årsmøtet 7. mars 2011, revidert den 07. mars 2017, og 21. mars 2022.1. Navn

Foreningens navn er Utvikbygda vel- og idrettsforening.


2. Formål og virkemidler

2.1     Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesser i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø.

2.2     Foreningen er religion og partipolitisk uavhengig.

2.3     Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse.

2.4     Foreningen skal ivareta bygda sine interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser.

2.5     Foreningen skal søke å ivareta natur- og miljøvernhensyn i foreningens virkeområde og i den daglige drift.

2.6     Foreningen står som eier av grendehuset Bygdetun, foreningens styre skal forvalte den daglige drift av bygget. Styret er pliktig til å påse at grendehuset til enhver tid er i bra stand.


3. Velforeningens geografiske område

3.1     Velforeningen sitt virkeområde er Utvikbygda, fra Digernesskiftet til tidligere grense Ålesund.

 

4. Juridisk person

4.1     Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

 

5. Medlemskap

5.1     Enhver som bor eller eier bolighus innen området er automatisk medlem. Utmelding må skje skriftlig til styret.

5.2     Private hjemmelshavere av fritidsboliger innen området kan melde seg inn i Utvikbygda vel- og idrettsforening. Medlemskapet bortfaller ved eierskifte.


6. Kontingent

6.1     Medlemmer betaler ikke kontingent til Utvikbygda vel- og idrettsforening. Årsmøtet kan vedta at det skal innføres kontingent.

 

7. Årsmøte

7.1     Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen midten av mars måned. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 3 ukers varsel. Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet, må være mottatt styret senest innen 10 dager før årsmøtet skal avholdes.

7.2     Medlemmer i henhold til 5.1 og 5.2 har adgang til årsmøtet og har stemmerett. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Ingen medlem har mer enn en stemme. Stemmegivningen kan skje ved fullmakt. Et medlem kan ikke ha mer enn én fullmaktstemme.

7.3     Årsmøtet behandler:

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Årsmelding
 3. Regnskap
 4. Informasjon fra styret
 5. Innkomne saker
 6. Diverse informasjon og spørsmål
 7. Valg

7.4     Det velges dirigent til å lede årsmøtet og en referent. Dirigenten må være medlem i foreningen. Årsmøtets referat blir gjort tilgjengelig for alle medlemmer.

7.5     Styret består av seks medlemmer og to varamedlemmer. Alle styremedlemmer velges for to år av gangen. Det velges tre styremedlemmer på hvert årsmøte. Valget er skriftlig og stemmene telles opp. De som har flest stemmer går inn som faste styremedlemmer, vara blir de to som har flest stemmer etter disse.

7.6     Revisor velges for ett år av gangen. Valget foregår ved akklamasjon. Revisor skal levere revisjonsberetning til årsmøtet.

7.7     Valgkomité, bestående av to personer, velges for ett år av gangen. Kandidater blir foreslått av årsmøtet og valget foregår ved akklamasjon.

Valgkomitéen skal finne kandidater til faste styreverv, to varamedlemmer og en revisor. Valgkomitéen kan foreslå kandidater til dedikerte styreverv, basert på styrets behov og ønskene til kandidatene. Andre kandidater enn det valgkomitéen fremmer, kan foreslås av årsmøtet.

 

8. Ekstraordinært årsmøte

8.1     Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevet, eller når minst 20 prosent av medlemmene kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte jfr. §7. Innkallingsfristen er minst 14 dager.

 

9. Medlemsmøter

9.1     Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig.

 

10. Velforeningens ledelse (styret)

10.1   Velforeningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styrets sammensetning er dels gitt av valgkomitéens innstilling og årsmøtets valg, førøvrig konstituerer styret seg selv. Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, aktivitetsansvarlig, utleieansvarlig og driftsansvarlig for Bygdatun. Et flertall av styrets medlemmer skal være fastboende.

10.2   Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser
 2. Stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser
 3. Forvalte velforeningens eiendeler/eiendom, herunder føre kontroll med foreningens økonomi
 4. Oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver
 5. Etter beste evne søke å oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter
 6. Representere foreningen utad

10.3   Styret holder møter når leder bestemmer eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

10.4   Alle saker og all korrespondanse skal legges fram på styremøtet. Styrets vedtak skal protokolleres, likeså alle dissenser som forlanges protokollert. Referat og vedtak fra styremøtene skal være tilgjengelig for medlemmene. Sekretær og leder skriver under protokoll etter hvert møte.

10.5   Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige administrative formål, mindre investeringer og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på årsmøtet. Regnskapsåret går fra 1/1 - 31/12

10.6   Styremøtet er beslutningsdyktig når flertallet av styremedlemmene er til stede. Alle styremedlemmene skal innkalles til alle styremøter. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme. Varamedlemmer kalles inn til alle styremøter og har møte- og talerett, men ikke stemmerett så sant styret er fulltallig.

 

11. Vedtektsendringer

11.1   Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer og må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Endringene trer i kraft umiddelbart.

 

12. Oppløsning

12.1   Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje, må vedtaket gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

12.2   Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle ett eller flere av de formål foreningen arbeider for å fremme, ved at formuen primært brukes til å ruste opp nærmiljøanlegg innenfor foreningens område.