Utleieregler

Utleieregler

Ved å betale tilsendte faktura på depositum, så har man inngått en kontrakt for leie, og samtidig erklærer man at man har lest og akseptert regler for utleie.

vedtatt av årsmøtet den 04.03.2013, revidert av styret den 25.08.14

OBS! Det er ikke lov med bruk av  konfetti, da det er svært vansklig å få ryddet opp plasten i grusen og utover gulvene.

• Leietaker plikter å gjøre seg kjent med reglement for utleie av grendehuset, instruks for bruk av grendehuset og branninstruks - samt å følge disse.


• Sal, kjøkken, kjøkkenlager, toaletter, foaje, stellerom, mezzanin og vaskerom - er rom som kan benyttes av leietaker.


• Maksimalt antall personer tilstede ved et utleiearrangement skal ikke overstige det som branninstruksen til enhver tid oppgir.


• Leietaker holdes ansvarlig for skader på hus og inventar som blir ødelagt under leietiden. Erstatningskrav blir trukket fra depositum eller rettet mot leietaker dersom dette overstiger innbetalt depositum.


• Leietaker skal betale inn leie og depositum, som bekrefter at man har lest og forstått utleiereglene,  før adgang til grendehuset blir gitt.


• Ved utleie til ungdomsarrangement, skal det være to ansvarlige foreldrevakter for de første 25 personer som deltar på arrangementet. Likeså skal det være ytterligere en vakt for hver 10 nye deltakere. Navn, fødselsdato og telefonnummer til vaktene skal være styret i hende før arrangementet tar til.


• Styret i Utvikbygda vel- og idrettsforening forbeholder seg retten til å reservere seg mot utleie av grendehuset til personer eller ulike fester og arrangement som en vurderer som upassende for grendehuset eller nærmiljøet.


• Utleier er ikke ansvarlig for gjenstander som leietaker oppbevarer i lokalet under leietiden. Gjenglemte gjenstander, kan etter endt leieforhold fjernes av utleier.


• Leietaker skal vaske og rydde etter seg i henhold til instruks for bruk av grendehuset. Ved mangelfull rengjøring etter endt leieforhold, kan hele eller deler av depositumet holdes tilbake.


• Lokalet skal ved utleie være tømt for gjester innen klokka 03:00.


• Utleiesatser fastsettes av årsmøtet i Utvikbygda vel- og idrettsforening. Betaling for leie samt depositum skal være betalt inn på konto senest 3 mnd før leie finner sted. I motsatt fall frafaller reservasjon og styret står fritt til å leie grendehuset bort til andre.


• Depositum tilbakebetales snarest og senest innen en uke etter at leieforholdet er over, forutsatt at renholdet er godt nok og at skade på hus eller inventar ikke har funnet sted.


• Dersom to leietakere ønsker å dele en helg mellom seg, kan de fritt avtale dette seg imellom. Den ene parten skal stå som ansvarlig for leieforholdet.


• Innbyggere i Utvikbygda har fortrinnsrett til å leie grendehuset til konfirmasjon. Reservasjon må finne sted innen to år i forveien. Dersom flere ønsker å leie grendehuset samme dag, avgjøres dette ved loddtrekning med begge parter tilstede.


• Det er ikke tillatt å bruke fyrverkeri uten at man har søkt om spesiell tillatelse fra brannvesen og politi!